reserverings en verhuurvoorwaarden vakantiewoning renesse

Reserverings- en verhuurvoorwaarden vakantiewoning Renesse

 

1. De Personeelsvereniging Rijkswaterstaat Zeeland (hierna te noemen PV), gevestigd Poelendaelesingel 18, 4335 JA Middelburg kan als eigenaar de vakantiewoning, inclusief het terrein met de opstallen, aan de Hoogenboomlaan 31, 4325 DB Renesse, tegen vergoeding ter beschikking stellen. De PV wordt hierbij vertegenwoordigd door haar bestuur (hierna te noemen bestuur)/ en/of penningmeester.

De PV is als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40309261. De PV is verhuurder en contractpartij van de huurder (de aanvrager van de verblijfsperiode voor de vakantiewoning). Alleen PV-leden komen als huurder in aanmerking. Echter voor niet-leden geldt, dat zij eerst, eventueel tijdelijk, lid moeten worden van de PV om in aanmerking te kunnen komen als huurder.

 

2. Aanvraag verblijf

De vakantiewoning is het gehele jaar voor de verhuur beschikbaar voor maximaal tien personen. Aanvragen buiten de schoolvakanties zijn te boeken als weken, midweken en weekenden. Aanvragen tijdens de schoolvakanties zijn alleen te boeken als weken. Een te huren week loopt van vrijdag 15.00 uur tot vrijdag 10.30 uur. Een weekend van vrijdag 15.00 uur tot maandag 10.30 uur en een midweek van maandag 15.00 uur tot vrijdag 10.30 uur. Het bestuur maakt ieder nieuw kalenderjaar een lijst, waarop de schriftelijk of digitaal aangevraagde verblijven in de vakantiewoning worden geregistreerd. De aanvragen voor verblijven in deze woning kunnen vanaf een nader bekend te maken datum aangevraagd worden. Aanvragen voor verblijven in de schoolvakanties worden, na eventuele loting hiervan worden zo snel mogelijk bevestigd aan de aanvrager.

 

3. Reservering

Zodra de definitieve lijst met tot dat moment aangevraagde verblijfsperiodes is opgesteld, wordt door het bestuur zo spoedig mogelijk contact opgenomen met elke huurder, over toekenning of afwijzing. Bij toekenning wordt een schriftelijke (email) reserveringsbevestiging c.q. factuur (inclusief reserveringsvoorwaarden) aan de huurder toegezonden. Hierop worden de verblijfsduur, de persoonlijke gegevens van de huurder, het aantal personen, de afzonderlijke bedragen van de huurprijs en de toeslag en het totaalbedrag van de huursom vermeld. De reserveringsbevestiging moet tijdens het verblijf altijd kunnen worden getoond.

 

4. De huursom

De huursom is het totaal van de huurprijs, de borgsom voor de sleutel (zie punt 13 “Sleutels”), laagtarief BTW en een toeslag. De toeslag bestaat uit de toeristenbelasting en een energietoeslag. De huursom wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en uiterlijk één maand voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar, in de MINI bekendgemaakt. De totale huursom dient in één termijn en binnen de op de factuur vermelde gestelde betalingstermijn te worden voldaan.

 

5. Overeenkomst

De huurovereenkomst voor deze vakantiewoning tussen de PV en de huurder komt tot stand na ontvangst van de huursom. Als op de vervaldatum de volledige huursom niet is voldaan, ontvangt de huurder een herinnering, waaraan administratiekosten zijn verbonden. Er vindt geen restitutie plaats. Indien op de datum van vertrek de huurder na 10.30 uur nog aanwezig is, dan heeft het bestuur het recht deze dag te beschouwen als een extra verblijfsdag en deze alsnog in rekening te brengen.

 

6. Beheer vakantiewoning

Door het bestuur kan voor toezicht en coördinatie van het onderhoud een beheerder worden aangewezen. De beheerder/het bestuur is gerechtigd op redelijke tijdstippen controle uit te oefenen op het gebruik van de vakantiewoning. De huurder is verplicht hieraan zijn medewerking te verlenen.

 

7. Ontbinding

Verhuurder is gerechtigd dit contract als ontbonden te beschouwen zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zal zijn:

a) indien de volle huursom niet binnen de gestelde termijn is voldaan;

b) indien de huurder de vakantiewoning voortijdig verlaat;

c) indien overschrijding van het maximum aantal opgegeven personen wordt geconstateerd;

d) indien de huurder de verplichtingen voortvloeiend uit de reservering niet behoorlijk naleeft;

e) indien de huurder zich niet houdt aan wet- en regelgeving.

De aansprakelijkheid van de huurder voor de volledige huursom blijft onverminderd.

 

8. Annulering

Indien de huurder om welke reden dan ook tot annulering van de aangegane huurovereenkomst overgaat, dan wel zonder uitdrukkelijke annulering van zijn rechten voortvloeiend uit de overeenkomst geen of slechts ten dele gebruik maakt van de vakantiewoning, dan moet dit zo spoedig mogelijk worden gemeld aan het bestuur. Per melding zal door/namens het bestuur worden beslist op welke manier de afhandeling zal worden verzorgd. Gevallen van persoonlijk aard, waarop het bestuur geen invloed heeft of kan hebben, alsmede wijzigingen in de accommodatie geven de huurder geen recht op annulering of schadevergoeding.

 

9. Verzekering en aansprakelijkheid

Huurder is verplicht zichzelf en medebewoners voor de periode van verblijf in de vakantiewoning te verzekeren ten aanzien van wettelijke aansprakelijkheid. De huurder is aansprakelijk voor diefstal of vermissing van eigendommen van de PV, schade aan de vakantiewoning, opstallen en inventaris alsmede toegebrachte schade aan derden. De verhuurder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan eigendommen van de huurder ten gevolge van brand, wind, waterschade of anderszins.

 

 

10. Rookvrij

De vakantiewoning is geheel rookvrij.

 

11. Huisdiervrij

Het is niet toegestaan huisdieren in de vakantiewoning toe te laten. Huisdieren mogen wel toegelaten worden op het terrein of in de schuur.

 

 

12. Klachten

Klachten moeten binnen 24 uur, schriftelijk of mondeling/telefonisch, aan het bestuur worden doorgegeven, zodat zo spoedig mogelijk een voor beide partijen bevredigende oplossing kan worden gevonden.

 

13. Sleutel

Huurder kan na overleg, voorafgaand aan het betrekken van de vakantiewoning, de sleutel afhalen op het in de reserveringsbevestiging vermelde adres. Het inleveren van de sleutels geschiedt op hetzelfde verzendadres, één dag na het verlaten van de vakantiewoning of de eerste werkdag daaropvolgend. In de huursom is een borgsom van € 100,- opgenomen voor deze sleutel. Zodra de sleutel is geretourneerd zal deze borgsom teruggestort worden. Sleutelverzending naar de huurder geschiedt geheel voor risico van huurder.

 

14. Staat van de woning

Huurder verklaart zich met ligging, inrichting en staat van onderhoud volstrekt bekend.

 

15. Achterlaten woning

Huurder verbindt zich na afloop van de huurtermijn, de vakantiewoning met de zich daarin bevindende inventaris, schoon en in goede staat achter te laten, met inachtneming van de huisregels.

 

16. Linnengoed

Huurder dient zelf linnengoed voor de keuken en bad- en slaapkamers mee te nemen.

 

17. Meubilair

Het is verboden het meubilair van de vakantiewoning naar eigen inzicht in te richten en op eigen manier veranderingen aan te brengen of reparaties uit te voeren. Voor laatstgenoemde is eerst overleg nodig met het bestuur. Als geen overleg is gepleegd zal eventuele schade door het bestuur worden verhaald op de huurder.

 

18. Terrein

Open vuur, anders dan een barbecue/vuurkorf, is niet toegestaan. Het plaatsen van tenten, campers of caravans is verboden. Overnachten/slapen anders dan in de vakantiewoning is niet toegestaan. Auto’s dienen geparkeerd te worden binnen het hek. Honden mogen niet worden uitgelaten op het terrein van de vakantiewoning. ’s Nachts moet de buitenverlichting uitgeschakeld worden voor de rust in de natuur.

 

19. Overlast

Het is verboden overlast of hinder te veroorzaken voor de omgeving, respecteer de ge-/verbodsborden en privacy.

 

20. Toeristenregistratie

Huurders waren verplicht, middels gemeentelijke verordening, het in de vakantiewoning aanwezige overnachtingenregister naar waarheid in te vullen en bij controle van de gemeentelijke ambtenaar te tonen.

 

21. Postbezorging PV woning Renesse onmogelijk

De postbesteller rijdt in Renesse weer tot aan de groene brievenbussen aan het hekwerk van de vakantiewoning zelf. Postbezorging bij de vakantiewoning blijft beperkte mogelijk.

 

22 Slotbepaling

Mondelinge of schriftelijke bepalingen door of vanwege het bestuur gegeven dienen nauwgezet te worden opgevolgd. Alles waarin dit reglement niet voorziet, wordt bepaald door het bestuur.

 

Middelburg, 1 juli 2020